เงินสด คือ (Cash)

Click to rate this post!
[Total: 121 Average: 5]

เงินสด  หมายถึง เงินสดในมือ และ เงินฝากธนาคารที่ต้องจ่ายคืน เมื่อถวงถาม และ หากพูดถึง เงินสดแล้ว อาจประกอบไปด้วยหลายๆ คำที่อาจให้ความหมาย หรือนิยาม เหมือนกันกับ คำว่า \” เงินสด \” เช่น
1.รายการเทียบเท่าเงินสด  หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะ เปลี่ยนเป็นเงินสดในจำนวนที่ทราบได้ และมี ความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงใน มูลค่า
2.กระแสเงินสด หมายถึง การเข้าและออกของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ตัวอย่างการบันทึกบัญชี เงินสด
1.เมื่อกิจการได้รับเงินสดจากการ ขาย หรือ ให้บริการ
\"\"
2.เมื่อกิจการมีการจ่ายชำระด้วยเงินสด และเงินสดออกจากกิจการ
\"\"

(Visited 14 times, 1 visits today)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top