การคิดค่าเสื่อมราคา สินทรัพย์ 20 ต่อ ปี สูตรวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา

การคิดค่าเสื่อมสินทรัพย์
Click to rate this post!
[Total: 156 Average: 5]

การคิดค่าเสื่อมราคา

สูตรการคิดค่าเสื่อมสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคา/วัน = [ (ราคาทุน – ค่าเสื่อมสะสมยกมา) – มูลค่าซาก ] / อายุคงเหลือ (วัน) 

เมื่อได้ตัวเลขค่าเสื่อมราคา/วัน จะนำ x จำนวนจำนวนวันของเดือน จะเป็นค่าเสื่อมราคาของเดือนๆนั้น

ซึ่งตัวอย่างการคิดค่าเสื่อมทางทีมงานขอแบ่งเป็น 2 กรณี
  1. กรณีที่ 1 กรณีไม่มีค่าเสื่อมสะสมยกมา
  2. กรณีที่ 2 กรณีมีค่าเสื่อมสะสมยกมา

 

กรณีไม่มีค่าเสื่อมสะสมยกมา

ตัวอย่างกรณีที่ 1 กรณีไม่มีค่าเสื่อมสะสมยกมา

ซื้อคอมพิวเตอร์วันที่ 11/09/2019
ราคา                                           36,000 บาท
มูลค่าซากของสินทรัพย์                        1  บาท
อายุการใช้งาน                                      5  ปี 

สูตรค่าเสื่อมราคา/วัน = [ (ราคาทุน – ค่าเสื่อมสะสมยกมา) – มูลค่าซาก ] / อายุคงเหลือ (วัน)
เมื่อแทนค่าในสูตร   = [ (36,000 – 0) – 1 ] / 1,827
                              = 35,999 / 1,827
∴ ค่าเสื่อมราคา/วัน  = 19.70 บาท/วัน (โดยประมาณ)

ค่าเสื่อมราคาของเดือน 09/2019
นำจำนวนวันของเดือนกันยายน 2019 x ค่าเสื่อมราคา/วัน
แทนค่าในสูตร  =  20 วัน (นับวันที่ 11/09/2019 –  30/09/2019) x 19.70
                        =  394.08 บาท (โดยประมาณ)

ค่าเสื่อมราคาของเดือน 10/2019
นำจำนวนวันของเดือนตุลาคม 2020 x ค่าเสื่อมราคา/วัน
แทนค่าในสูตร  =  31 วัน (นับวันที่ 01/10/2019 –  31/10/2019) x 19.70
                        =  610.82 บาท (โดยประมาณ)

 

กรณีมีค่าเสื่อมสะสมยกมา

ตัวอย่างกรณีที่ 2 กรณีมีค่าเสื่อมสะสมยกมา

ซื้อคอมพิวเตอร์วันที่ 11/09/2019  
ราคา                                           36,000 บาท
มูลค่าซากของสินทรัพย์                        1  บาท
อายุการใช้งาน                                      5  ปี
ค่าเสื่อมราคาสะสม                         5,000 บาท
เริ่มให้ระบบ PEAK คิดค่าเสื่อมให้ตั้งแต่วันที่  01/01/2020
ดังนั้นวันที่คงเหลือใช้งาน = 1,715 (คำนวณจากวันที่อายุใช้งานทั้ง 1,827 – วันที่ทำงานใช้ไป 112)

สูตรค่าเสื่อมราคา/วัน = [ (ราคาทุน – ค่าเสื่อมสะสมยกมา) – มูลค่าซาก ] / อายุคงเหลือ (วัน)
เมื่อแทนค่าในสูตร   = [ (36,000 – 5,000) – 1 ] / 1,715
                              = 30,999 / 1,715
∴ ค่าเสื่อมราคา/วัน   = 18.08 บาท/วัน (โดยประมาณ)

ค่าเสื่อมราคาของเดือน 01/2020
นำจำนวนวันของเดือนมกราคม 2020 x ค่าเสื่อมราคา/วัน
แทนค่าในสูตร   =  31 วัน (นับจากวันที่ 01/01/2020 – 31/01/2020) x 18.08
                        =  560.48 บาท (โดยประมาณ)

ค่าเสื่อมราคาของเดือน 02/2020
นำจำนวนวันของเดือนมกราคม 2020 x ค่าเสื่อมราคา/วัน
แทนค่าในสูตร  =  29 วัน (นับจากวันที่ 01/02/2020 – 29/02/2020) x 18.08
                        =  524.32 บาท (โดยประมาณ)

หมายเหตุ: ตัวเลขอาจมีความคลาดเคลื่อนในส่วนของตำแหน่งทศนิยม เพราะระบบคำนวณโดยไม่มีการปัดเศษทศนิยม

ขอบคุณที่มาบทความ:blog.peakaccount.com วันจันทร์, 9 พฤษภาคม 2565
(Visited 1 times, 1 visits today)
Scroll to Top